30CC hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 30CC houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Richtlijn 2002/58/EG (e-privacy-richtlijn).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (zoals ticketverkoop voor gastvoorstellingen);
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als 30CC zijn wij (meestal) verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 • VZW 30CC, Rijschoolstraat 4 bus 0004, 3000 Leuven
  info@30CC.be 
  telefoon: 016 27 42 40 (ma-vr, 9-17 uur)

Je kan je ook steeds wenden tot het GDPR-team van stad Leuven via:

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om klanten te laten deelnemen aan onze activiteiten en hen te informeren over deze aankoop (verkoopsovereenkomst); 
 • om nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen te versturen (expliciete toestemming betrokkene);
 • om direct marketing te versturen via e-mail, conform de e-privacyrichtlijn (Richtlijn 2002/58/EG, art. 13 (2 t.e.m. 5))
 • om subsidiëring te bekomen van de overheid (wettelijke verplichting);
 • om op periodieke basis publieksonderzoeken te organiseren over het aanbod en de werking (gerechtvaardigd belang).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s) en e-mail
 • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer of rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De direct marketing instellingen en de inschrijving op onze nieuwsbrieven kan je op elk moment laten wijzigen. (Je vindt onze contactgevens bovenaan de pagina.)

Op onze website(s) gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, ticketsoftware …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Verwerking van/voor derden

30CC verkoopt ook tickets voor voorstellingen van en in samenwerking met derden. Dit zijn bijvoorbeeld de producties van STUK (o.a. Dubbeldans), Alamire Foundation (o.a. Passie van de Stemmen), LiveComedy en de stadsgezelschappen Het nieuwstedelijk, fABULEUS en Cie Tartaren, maar ook de gastvoorstellingen die in onze zalen georganiseerd worden. 

In al deze gevallen treden wij op als verwerker van de persoonsgegevens, in opdracht van deze organisator die de uiteindelijke gegevensverantwoordelijke is. 

Voor deze verwerking sluiten wij ook telkens een Dataverwerkingsovereenkomst met de organisator en garanderen wij een even veilige en strenge behandeling van de persoonsgegevens. In dit geval verwerken we de persoonsgegevens ook enkel voor de desbetreffende activiteit en niet voor eigen doeleinden. 

Het verdere gebruik van deze persoonsgegevens (onder meer voor direct marketing) valt enkel onder de bevoegdheid van deze gegevensverantwoordelijken. Je leest hierover meer details in hun respectievelijke privacyverklaringen.

Bewaartermijn

30CC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • alle personen die namens 30CC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. 

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact op te nemen via gdpr@leuven.be of het formulier persoonsgegevens

Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring 

30CC kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 7 december 2023.